REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE ORAZ FACEBOOKU POD NAZWĄ

„KONKURS NA MAJÓWKĘ”

§1  Postanowienia Ogólne

Organizatorem Konkursu jest Blue Charter Jachting NEPA I.T.J.Matusińscy z siedzibą w Grecji 48-100 Preweza ag. Bakatselou 4, Polskim biurem obsługi klienta 43-200 Pszczyna ul. Bielska 41 dalej zwany „Organizatorem”.

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.04.2024 r. o godz. 18:00, a kończy się dnia 05.05.2024 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  • b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • c) posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook z którego bierze udział w konkursie,
  • e) obserwuje konto (profil) oceanis_pl w serwisie Instagram lub Oceanis.pl na Facebooku
  • f) wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnicy wykonają Zadanie konkursowe polegające na komentarzu pod postem KONKURSU NA MAJÓWKĘ będącym odpowiedzią na pytanie „Z kim chciałabyś/chciałbyś popłynąć w rejs i dlaczego właśnie z tą osobą ?”oraz oznaczeniu tej osoby. Przy udziale dwóch wzajemnie oznaczonych uczestników oraz odpowiedziach na pytanie konkursowe będą stanowili parę konkursową biorącą udział w konkursie. (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza spełnienie wszystkich 3 podpunktów dotyczących posta o KONKURSIE NA MAJÓWKĘ od oceanis_pl bądź oceanis.pl w zależności od serwisu Instagram bądź Facebook:
  • a) w komentarzu posta o KONKURSIE NA MAJÓWKĘ – odpowiedz na pytanie „Z kim chciałabyś/chciałbyś popłynąć w rejs i dlaczego właśnie z tą osobą?”
  • b) pod postem konkursowym o KONKURSIE NA MAJÓWKĘ w części dalszej komentarza – oznacz osobę z którą chciałabyś/chciałbyś popłynąć
  • c) oznaczona osoba – odwzajemni oznaczenie osoby oraz odpowie na pytanie konkursowe z punktu 6 a) tworząc w ten sposób parę wzajemnie oznaczonych osób
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie pary Uczestników, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz w serwisie Instagram oraz wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz w serwisie Facebook.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  • a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  • b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram lub Facebook;
  • c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook;
  • d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook.
  • e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będą naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 pary wzajemnie oznaczonych 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Każdemu ze zwycięzców konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
  • a) Nagroda – bon o wartości 1900 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych) na dostępny wybrany rejs w 2024r.z pośród poniżej podanych terminów:
  • Rejsy z okolicy Aten ( Rejs Zatoka Sarońska i Argolidzka) : 20-27.05
  • Rejsy z Prevezy ( Rejs odkrywców, Rejs „Dzika przyroda”, Rejs szlakami wina i kuchni greckiej, Rejs do Zatoki Wraku i Błękitnych Grot na Zakyntos) : 08-15.07, 15-22.07, 22-29.07, 29.07-05.08, 05-12.08, 12-19.08, 19-26.08
  • Organizator zastrzega, że rejs odbędzie się przy minimalnej ilości 4 zgłoszonych chętnych na wybrany termin. Do tej ilości osób wliczają się uczestnicy rejsu oraz zwycięzcy konkursu. Szczegóły poszczególnych terminów zostaną wysłane w wiadomości z informacją o wygranej.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 09.05.2024r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram na koncie/profilu oceanis_pl oraz Facebook na koncie/profilu Oceanis.pl bądź wiadomości mailowej najpóźniej dnia 09.05.2024r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook lub wiadomości mailowej.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres rezerwacje@oceanis.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu oraz adresu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski a następnie wybrania rejsu w sezonie 2024r. z pośród dostępnych terminów na rzecz którego wykorzysta otrzymany bon. Do wybranego rejsu w 2024r. z podanymi danymi osobowymi zostanie spisana umowa uwzględniająca wartość bonu. Różnica między kwotą rejsu a bonem będzie do uregulowania wg ustaleń z Organizatorem ale nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem rejsu. Szczegóły cen rejsów i opłat dodatkowych na sezon 2024r. znajdują się na stronie www.oceanis.pl i będą zawarte w umowie na rejs ze Zwycięzcą.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie uwzględniona w umowie jednokrotnie przez Organizatora i przesłana na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających przekazanie Nagrody m. in. danych osobowych oraz rodzaju i terminu rejsu.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Nagroda, bon o wartości 1900 zł zostanie uwzględniona w spisanej umowie na rejs w 2024r. pomniejszając kwotę rejsu o wartość bonu i wysłana Uczestnikowi drogą mailową. Szczegóły cen rejsów, dostępnych terminów i opłat dodatkowych na sezon 2024r. znajdują się na stronie www.oceanis.pl i będą zawarte w umowie na rejs ze Zwycięzcą.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Polskiego biura obsługi klienta 43-200 Pszczyna ul. Bielska 41 oraz na adres e-mail rezerwacje@oceanis.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail rezerwacje@oceanis.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: KONKURS NA MAJÓWKĘ na adres e-mail rezerwacje@oceanis.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Polskiego biura obsługi klienta 43-200 Pszczyna ul. Bielska 41 związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2024 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Pełny regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.oceanis.pl/regulamin-konkursu/.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.